Týdenní akce

Pronájmy

Hospoda Stodola

Potraviny bez chemie

Pravidla užívání a sdílení webového rozhraní e-shopu REDE provozovaných na stránkách www.trhyredhost.cz a www.rede.cz (dále jen „e-shop REDE")

provozovatel: REDE s.r.o. (dále jen „provozovatel")

Registrací a užíváním internetového serveru a uživatelského webového rozhraní na www.trhyredhost.cz a www.rede.cz (dále jen „e-shop REDE"), dává provozovatel souhlas s užíváním všem uživatelům za podmínek uvedených v písemné podobě souhrnu smluvního ujednání stanovených níže. Níže uvedená souhrnná smluvní ujednání mezi provozovatelem REDE s.r.o. a registrovaným i neregistrovaným uživatelem smluvně zavazují tyto strany k jejich dodržování.
Úpravy podmínek souhrnného smluvního ujednání nabývají platnosti a účinnosti vždy od doby aktualizovaného a zveřejněného znění a to včetně jednotlivých dodatků k tomuto souhrnnému smluvnímu ujednání.

Souhrnná smluvní ujednání pro užívání webového prostoru uživateli:

I. obchodní podmínky

• www.trhyredhost.cz a www.rede.cz je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup spotřebního zboží včetně zboží použitého, dále uměleckého zboží a zboží z vlastní produkce a ruční domácí výroby, které je realizováno koupí, prodejem, popřípadě mimo finančním plněním mezi prodávajícím a kupujícím. Provozovatel serveru není výrobcem a ani prodejcem zboží, vyjma položek, prodávajících pod svým jménem a pod svou specifickou a nezaměnitelnou identifikací, kde se na něj vztahují veškeré podmínky jako na jakékoliv jiné uživatele e-shopu REDE.

• Registrace na e-shopu REDE je zcela zdarma. Nabídka, prodej a koupě se řídí podmínkami souhrnného smluvního ujednání a jeho dodatků, uvedených níže, které se vztahuje na všechny uživatele bez výjimky.

• Vystavení a prezentace zboží prodávajícího na e-shopu REDE je zcela zdarma.

• Kupující neplatí provozovateli žádný poplatek ani provizi za zprostředkování prodeje zboží dopředu!! Provizní systém a vyúčtování provize mezi prodejcem a provozovatelem se řídí odstavcem II. tohoto souhrnného smluvního ujednání.

II. Finanční plnění a provize za použití e-shopu REDE a jejich vyúčtovávání

• Prodávající je povinen uhradit provozovateli serveru e-shopu REDE provizi za zprostředkování prodeje dle sazebníku provizních odpočtů uvedených níže v souhrnném smluvním ujednání. Tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzení objednávky od kupujícího a zaplacením celé kupní ceny dodaného (vyexpedovaného) zboží. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží ať už v hotovosti, nebo jinou dohodnutou formou sjednanou individuálně mezi prodávajícím a kupujícím, popřípadě zboží neobdrží vůbec a nebo pokud vzniká jiná objektivní překážka k uzavření takovéhoto obchodu, může prodávající zažádat provozovatele písemně s krátkým odůvodněním o slevu z provize nebo i případně její odpuštění. Souhrnná provize z prodeje se platí, vždy po vyúčtování provozovatelem, včetně zápočtu se zálohou, která byla za zboží zaplacená zákazníkem a která je v úschově u provozovatele. Toto vyúčtování provede provozovatel vždy po tom, kdy byl obchodní jednotlivý případ mezi prodávajícím a kupujícím uzavřen a zaplacen v plné výši kupní ceny za zboží či službu, min. však jednou měsíčně na základě výpisu uskutečněných obchodních transakcí, které zašle vč. vyúčtování záloh kupujících a eventuelně příslušných zápočtů, konkrétnímu dodavateli.

Kupující na důkaz projevu vůle obchod s prodávajícím uzavřít, platí vždy dopředu zálohu na transparentní účet provozovatele (není-li sjednáno jinak) , ve výši minimálně 10% z celkové prodejní ceny, pokud není u příslušného sortimentu zboží stanovena výše zálohy jiná (například u specifických zakázek, jako jsou např. zakázky na míru atp. a nebo na základě individuálních dohod s konkrétním dodavatelem).
V případě nedodání zboží ve stanovený termín může zákazník odstoupit od smlouvy a písemně požádat provozovatele o vrácení zálohy.
V případě neodebrání zboží zákazníkem ani po tom kdy byl provozovatelem 2x vyzván, na telefonní číslo prostřednictvím sms a nebo e-mailem, záloha propadá dodavateli zboží. Údaje jako je telefonní číslo mobilního telefonu, popř. e-mailová adresa, které jsou součástí registrace na e-shopu REDE a jsou závaznými kontaktními údaji pro potřeby komunikace v rámci obchodů na e-shopu REDE.
Záloha v okamžiku předání zboží se mění na část kupní ceny zaplacenou za zboží předem.
Provozovatel je správcem záloh skládané zákazníky a to ať v hotovosti, či převodem na účet provozovatele a to až do doby řádného předání zboží dodavatelem zákazníkovi popřípadě do vrácení zálohy zákazníkovi a nebo do vyplacení této zálohy jako části kupní ceny.
.

III. Reklamace a řešení sporu při obchodování

• Provozovatel není odpovědný za prodávané zboží (jako např: evidenci, popis a vyobrazení zboží, jeho užitné vlastnosti a kvalitu nebo zda je reálné, že dodavatel objednané zboží dodá. Veškeré obchodní transakce, vyjma správy záloh provozovatelem, jsou vždy věcí prodávajícího, kupujícího a případně i jiných stran příslušného obchodu, které si prodávající a kupující určili.
Provozovatel není odpovědný za chybné, či účelově zfalšované registrace vč. kontaktů registrovaných i neregistrovaných účastníků (všech uživatelů). Provozovatel uvádí, že nemá žádné zákonné možnosti příslušnou identitu ze žádného z uživatelů a to jak registrovaného tak neregistrovaného ověřit.

Pokud dojde mezi dodavatelem a zákazníkem ke sporné situaci v rámci příslušného obchodu a jeden z účastníků obchodu o tom písemně vyrozumí provozovatele, bude záloha zablokovaná u provozovatele až do doby vyřešení takovéhoto sporu. Se zálohou se dále naloží dle příslušného rozhodnutí smluvních stran. Na základě tohoto rozhodnutí, má provozovatel 14 kalendářních dní na ověření všech příslušných záležitostí a až poté provede příslušné úkony dle tohoto rozhodnutí.
Po ukončení obchodu mezi zákazníkem a dodavatelem zboží, provozovatel vyúčtuje svou smluvní provizi z realizované ceny obchodu dodavateli zboží. Dodavatel výslovně souhlasí s vytvořením zápočtu z peněz složených zákazníkem na úhradu provize provozovateli.
. Provozovateli náleží i odměna v případě vrácení zálohy zákazníkovi z důvodu nedodržení smluvních podmínek dodavatelem i v případě propadnutí zálohy.

IV. Všeobecná a ostatní ujednání

• Provozovatel neprovádí žádnou cenzuru a ani autocenzuru v rámci provozování e-shopu REDE. Veškerá činnost provozování je v souladu se zákonem o svobodě slova, včetně případných komentářů uživatelů, pokud pro takovéto bude vyhrazen prostor. Provozovatel může reagovat na příspěvky všech uživatelů, kteří by u určité položky uvedli, že posuzují obsah závadným (např. škodlivé zboží a u komentářů např. vulgarity a urážky, vč. rasových) a nebo ty které uzná sám provozovatel či jím určený správce serveru, že jsou v rozporu s tímto souhrnným smluvním ujednáním, popř. v rozporu s příslušnými zákony ČR a takovéto obsahy může bez udání důvodu a bez dalších náhrad příslušným uživatelům ihned vymazat. V případě, že dojde díky vložení takovéhoto závadného obsahu uživatelem k poškození dobrého jména e-shopu REDE popř. k dalším škodám, má provozovatel po uživateli právo žádat adekvátní náhradu a případně i omluvu. První návrh je vždy mimosoudní k rychlému urovnání sporu a v případě, že není možnost takovéto mimosoudní domluvy, má provozovatel právo domáhat se náhrady, odškodnění a případně i ušlého zisku soudní cestou.

• Všichni uživatelé e-shopu REDE se registrací vč. potvrzení souhlasu se souhrnnými smluvními ujednáními zavazují dodržovat právní řád ČR a jsou si vědomi následků, které by jejich protiprávním jednáním mohly vzniknout.
Obchodní podmínky mezi dodavatelem a kupujícím se řídí příslušným občanským popř. obchodním zákoníkem. Pokud jsou uvedeny i ostatní individuální obchodní podmínky a všeobecné podmínky u konkrétního dodavatele, pak se obě strany jak prodávající, tak kupující řídí i těmito podmínkami.

Na e-shop REDE je přísně zakázáno vkládat a zveřejňovat následující věci:

• Zákaz zveřejňovat reklamu včetně loga své firmy, webové URL adresy a kontakty, mimo těch, které jsou u každého zákazníka zveřejňovány v rámci jeho profilu na e-shopu REDE, které byly vyplněny při editaci, každého registrovaného účastníka.
• Padělky, kopie a zboží u kterého se dá předpokládat, že pochází z trestné činnosti.
• Opakované stejné, či velmi obdobné zboží a služby.
• Multi level marketing, a různé provizní systémy.
• Tam kde je požadována neúměrná platba / záloha předem.
• Léků a vitamínových a jiných potravinových doplňků.
• Půjčování peněz, oddlužení a obdobné služby.
• Zlato, drahé šperky atp.
• Cigarety a pohonné hmoty vč. olejů aj..
• Kopie všech dokladů a i jiných úředních dokumentů.
• Pornografie a erotické služby ( erotické zboží bude v samostatné rubrice, kde předchází otevření této sekce potvrzení plnoletosti příslušným uživatelem).


Prodejci